Vzácny deň so vzácnymi ľuďmi - 28. 7. 2019

Vzácny deň so vzácnymi ľuďmi - 28. 7. 2019

Stretnutie rodákov s prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc.

Na konci júla sme mohli prežiť okrem oddychu a voľna aj veľmi požehnané chvíle pri stretnutí s našim vzácnym rodákom, s pánom prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc. Išlo o pilotné stretnutie tohto druhu.

Tento slávnostný deň začínal službami Božími v miestnom chráme Božom. Spolu s domácim farárom Jaroslavom Ďurišom liturgoval pán farár Ján Ďurov z Dolných Strhár. Kazateľom slova Božieho a vzácnym hosťom nášho cirkevného zboru bol doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. z Dunajskej Lužnej.

V rámci služieb Božích zaspieval domáci spevácky zbor SION a svojou piesňou poslúžila aj sestra Alenka Bajová z Príbeliec, bývalá spolužiačka pána profesora Jána Sváka.

Po kázni slova Božieho domáci brat farár Jaroslav Ďuriš odovzdal ďakovné listy CZ ECAV Stredné Plachtince vzácnym ľuďom: prof. Jánovi Svákovi- domácemu presbyterovi, doc. Milošovi Klátikovi, Jurajovi Matiašovi- vedúcemu FS Bažalička Plachtince- Príbelce, Ľubomírovi Mackovovi- domácemu presbyterovi a Štefanovi Benkovi – starostovi obce Stredné Plachtince.

Všetkým týmto ľuďom patrí úprimná vďaka nášho cirkevného zboru za dobrú reprezentáciu a všetku pomoc, ktorú počas rokov cirkevnému zboru preukazujú.

Po skončení služieb Božích pokračoval tento slávnostný deň prehliadkou obnoveného Múzea Samuela Godru pod vedením jeho nového kurátora Janka Škreňa ml.

Hosťom pritom hrala vonku na nádvorí novo- obnovená dedinská skupina The Šramot pod vedením presbytera Ľubka Mackovho.

Program dňa pokračoval popoludní v miestnom kultúrnom dome pri asistencii FS Bažalička Plachtince- Príbelce. Najprv slávnostným obedom pre 150 hostí, potom milým a veľmi zaujímavým rozhovorom skvelej moderátorky- Mgr. Erika Grega s pánom prof. Jánom Svákom.

Pán profesor si v ňom zaspomínal na svoje detstvo, rodičov a predstavil rodákom a vzácnym hosťom svoju bohatú literárnu činnosť- najmä v oblasti práva a ochrany ľudských práv. Vydal spolu takmer 50 kníh a odborných publikácií v tomto odvetví. Ale spomenul takisto aj svoje pôsobenie ako predsedu generálneho súdu ECAV a takisto aj pôsobenie v Slovenskom futbalovom zväze.

Brat presbyter Ľubo Mackov pri tejto príležitosti spracoval „Rodokmeň rodiny Svákovej“- 170 rokov dozadu. A tento daroval prof. Svákovi i jeho rodine. Akousi čerešničkou na torte mu bolo odovzdanie titulu „Čestný občan obce Stredné Plachtince“  pánom starostom obce Štefanom Benkom.

Dojatie pána profesora Jána Sváka bolo citeľné niekoľko krát v tento deň. A takmer dve stovky pozvaných hostí z rodiny i okolia Plachtiniec mohlo napokon povedať: „Vďaka Bohu za tento deň a vďaka aj za ľudí, ktorí šíria veľmi dobré meno nielen svojej rodnej dediny, nielen našej  Evanjelickej cirkvi a. v., ale aj ďaleko za hranicami našej vlasti. Pán profesor Ján Svák v mene všetkých členov nášho cirkevného zboru vám úprimne ďakujeme“ predsedníctvo CZ ECAV Stredné Plachtince- Jaroslav Pavlov a Mgr. Jaroslav Ďuriš

Galéria k článku

CZ ECAV Stredné Plachtince