Kostol sv. Michala v Stredných Plachtinciach

Náš kostol bol postavený postupne. Traduje sa, že tu bola už v rokoch 1332-1337 gotická kaplnka. Túto rodina Dačovcov po reformácii darovala cirkvi. V rokoch 1610- 1621 boli na nej robené úpravy a došlo k jej prestavaniu. Oltárna časť bola postavená v roku 1626. Až v roku 1742 bola  postavená chrámová loď s oltárom. Kostol je dlhý 22m, široký 8 metrov a 5 metrov vysoký. Veža bola pristavená v roku 1832-33 a má výšku 22 metrov.

Veľká oprava kostola bola v roku 1856. Vtedy sa menili aj lavice v kostole. Chór, ktorý bol po oboch stranách až ku kazateľni, sa vtedy po stranách odstránil. A časť kostola nad organom sa musela o takmer 2 metre zvýšiť- aby sa vmestil do kostola organ.

Kostol bol najprv pokrytý  šindľom až neskôr dali na strechu eternit.

O novom organe sa dohodli v roku 1864. Lavice boli pôvodne za týmto organom.

S elektrifikáciou obce v roku 1943 sa zaviedla elektrika aj v kostole a na fare v roku 1944. Dovtedy sa svietilo v kostole iba sviečkami. Aj na veľkých lustroch sa zapaľovali do toho roku len sviečky.

Terajší organ bol postavený v roku 1949, kedy sa konala jeho posviacka. V tom istom roku bolo aj odhalenie pomníka pánovi farárovi Samuelovi Godrovi.

V roku 1969 sa uskutočňuje posledná generálna oprava kostola zvonku. Elektrické kúrenie kostola pod nohami v laviciach sa realizovalo v roku 1970.

Parkan pri kostole, teda ohradný múr okolo kostola sa generálne opravil v roku 1994.

Oprava oltára, kazateľne a krstiteľnice sa previedla v rokoch 1999 a 2000 s veľkou pomocou Ministerstva kultúry SR. Pri nej sa realizovalo aj vnútorné maľovanie kostola a lavíc, načo sa vyzbierali naši veriaci sumou 120 000 Skk.

V roku 2006 s výraznou pomocou našej obce, pána starostu Jána Naďa a príspevku z nemeckej cirkvi náš cirkevný zbor  otvára Regionálne múzeum Samuela Godru.

V rokoch 2007 a 2015 sme generálne opravili a naladili náš organ v kostole v sume 8 000 Eur.

V roku 2013 sme popri generálne opravenom chráme Božom v H. Plachtinciach  opravili a vynovili aj priestory našej zborovej miestnosti, ktorá pôvodne slúžila len ako sýpka. Vymenili sme okná, vchodové dvere a vymaľovali sme ju zvonka. Vybavili sme ju novým zariadením- to všetko v sume 5 000 Eur.

V roku 2016 sme vymenili strechu tohto chrámu Božieho za pomoci finančného príspevku nemeckých evanjelikov vo výške 16 000 Eur.

Všetko, čo sme tu za posledných 22 opravovali či robili sa dialo vďaka veľkej a nezištnej pomoci našich veriacich, ktorým sa aj takýmto spôsobom chceme srdečne a úprimne poďakovať. Pán Boh zasľubuje, že „ochotného darcu miluje Boh.“


Galéria k článku